Styrelsens förslag till revidering av stadgar

14 aug

 Organisationsnummer EQ kvinna: 802 462 – 1255 

 Stadgar 

Organisationsnummer EQ kvinna: 802 462 – 1255 

EQ kvinna är en ideell förening som bildades år 2011 parallellt med att tre kyrkosamfund förenades i det som 2012 blev Equmeniakyrkan. Föreningens verksamhet regleras av dessa stadgar samt av EQ kvinnas måldokument. 

§1 En kristen kvinnorörelse EQ kvinna är en ideell förening vars syfte är att vara en resurs för kvinnor som tillsammans vill förstå och förverkliga vad det innebär att vara kristen och kvinna i vår värld. 

§2 Relationer EQ kvinna eftersträvar nära och förtroendefulla relationer till Equmeniakyrkan och dess församlingar. EQ kvinna vill arbeta i global och ekumenisk anda och samverkar därför med andra kyrkor och organisationer – lokalt, nationellt och internationellt – i avsikt att förverkliga sitt syfte. 

§3 Lokalföreningar EQ kvinna består av lokala föreningar som inom ramen för dessa stadgar utövar sin verksamhet. Medlem tillhör en lokalförening eller som enskild medlem i riksorganisationen. 

§4 Medlemskap Medlem kan var och en bli (kvinnor och män) som godtar organisationens stadgar. 

Högst 25 % av medlemmarna får vara män. 

Medlemskap erhålls genom att erlägga årlig fastställd medlemsavgift. 

Medlemmarna är organiserade i lokala föreningar enligt § 3. Enskilt medlemskap ansöks via riksorganisationen. 

Medlem kan utträda genom anmälan till sin lokalförening. Enskild medlem begär utträde genom riksorganisationen. 

Föreningens medlemsregister förs digitalt och i enlighet med de lagar och förordningar som utfärdas av Sveriges och EUs rättsvårdande organ. 

§5 Årsmöte EQ kvinna håller årsmöte varje år på tid och plats som riksstyrelsen bestämmer, dock senast sex månader efter det senaste verksamhetsårets utgång. Riksstyrelsen kan under nationellt krisläge fatta beslut om att hålla årsmöte vid annan tidpunkt än vad stadgarna medger alternativt medge deltagande på annat sätt än fysisk närvaro. 

Extra årsmöte 

Extra årsmöte sammankallas om mer än hälften av medlemmarna begär det eller styrelsen finner det motiverat. 

Kallelse 

Kallelse till årsmöte utfärdas senast två månader före årsmöte via anslag på hemsidan och föreningens officiella organ. Organisationsnummer EQ kvinna: 802 462 – 1255 

Förslag från styrelsen skall anslås på hemsidan och föreningens officiella organ senast en månad före årsmötet. 

Rösträtt och förslagsrätt 

Rösträtt och förslagsrätt vid årsmöte har styrelsen och föreningsmedlemmar som erlagt årsavgiften samt anmält sitt deltagande minst två veckor före årsmötet. Rösträtten är personlig och får ej utövas genom ombud. 

Styrelsen deltar ej i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigande medlemmar som är närvarande vid årsmötet. 

Medlemmar äger rätt att lämna motioner till årsmötet. Motioner ska vara inlämnade senast två månader innan årsmötet. 

Omröstning 

Beslut vid årsmötet fattas med öppen omröstning och enkel majoritet. Omröstning vid personval sker med sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som tjänstgörande ordföranden biträder, utom i personfrågor, då lotten avgör. 

Årsmöte 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas. 

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet 

2. Val av två protokollsjusterare som också vid behov är rösträknare. 

3. Verksamhetsberättelse 

4. Ekonomiskt årsbokslut 

5. Revisorernas berättelse 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Antal ledamöter i styrelsen, utom ordförande 

8. Val av ordförande (ett år) 

9. Val av tre- fyra styrelseledamöter och två ersättare 

10. Val av två revisorer varav en auktoriserad 

11. Val av två revisorssuppleanter varav en auktoriserad 

12. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande 

13. Verksamhetsplan 

14. Budget 

15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 

16. Förslag från styrelsen 

17. Förslag från föreningar 

18. Övriga ärenden 

§6 Styrelse 

o Styrelsen väljs vid årsmötet och skall bestå av ordförande, sex till åtta ledamöter och två ersättare. Ordförande väljs på ett år. Ledamöterna väljs på två år, med mandatperioder satta så att halva styrelsen väljs vid varje årsmöte. 

o Styrelsen anställer generalsekreterare och annan personal. 

o Styrelsen utser inom sig olika funktioner, bland annat vice ordförande. 

o Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 

o Ordförande har skyldighet att kalla samman styrelsen inom fyra veckor om minst tre ledamöter begär det. 

Organisationsnummer EQ kvinna: 802 462 – 1255 

o Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter deltar i beslutet. 

o Styrelsen är ansvarig inför årsmötet och förbereder kommande årsmöte. 

o Styrelsen förvaltar insamlade medel, medlemsavgifter och bidrag och verkställer årsmötets beslut. 

o Styrelsen utser firmatecknare. 

o Till varje arbetsgrupp utses en styrelseledamot att vara styrelsens kontaktperson. 

o Styrelsen utser representanter i de samarbetsorgan som EQ kvinna tillhör. 

§7 Räkenskaper och revision Räkenskapsår är ett kalenderår. Det åligger styrelsen att senast åtta veckor före ordinarie årsmöte överlämna EQ kvinna räkenskaper samt protokoll för det gångna räkenskapsåret till revisorerna för granskning. Revisorerna upprättar revisionsberättelse. Årsmötet behandlar revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

§8 Stadgeändring Dessa stadgar (utom § 9) kan ändras genom beslut av årsmöte. 

Förslag till stadgeändring skall beredas av styrelsen. 

Förslag till stadgeändring publiceras på hemsidan senast en månad före årsmötet. 

För stadgeändring krävs minst 2/3 majoritet av röstberättigande medlemmar vid årsmötet. 

§9 Upplösning 

Riksföreningen EQ kvinna kan upplösas genom beslut som fattas vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte, och med minst 2/3 röstövervikt. I händelse av upplösning tillfaller eventuella tillgångar Equmeniakyrkan. Antagen och reviderad Datum 
Antagen 2011 
Tidigare reviderad 2017-05-13 
Senast reviderad 2020-09-xx 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.